Mirë se erdhëtc

Zgjidhni faqen e internetit që doni të vizitoni

POLITIKA E PRIVATESISE

REFUJIMI LIGJOR

 

SHËNIM LIGJOR

(I përditësuar për herë të fundit: 13/09/2018

-A- Të dhëna personale
1. FREZYDERM SA ("Kompania"), në përputhje të plotë me legjislacionin grek dhe atë të Komunitetit që rregullon të dhënat personale, merr të gjitha masat e nevojshme dhe përdor teknologjinë e përshtatshme për të siguruar mbrojtjen maksimale të mundshme të të dhënave personale të përdoruesve e kësaj faqeje interneti. Jemi të përkushtuar të ndërmarrim të gjitha masat e duhura të dizajnuara për të mbrojtur në mënyrë të sigurtë të dhënat tuaja personale dhe për të mbrojtur sistemet tona të informacionit.
Proceset tona teknike, administrative dhe fizike janë të dizajnuara dhe të rishikuara për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga humbja, aksesi, zbulimi, përdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi aksidental, i paligjshëm ose i paautorizuar, por duhet të theksohet se asnjë faqe interneti, sistem informacioni ose transmetim të të dhënave në Internet ose në ndonjë rrjet tjetër publik nuk mund të garantohet si 100% i sigurt.
Kjo politikë e privatësisë (së bashku me Kushtet e Përdorimit, Politikën e Cookies, Kushtet e Pjesëmarrjes në Konkurse dhe Aktivitete të tjera Promocionale) dhe çdo dokument tjetër që lidhet me të) përcakton bazën mbi të cilën kompania do të përpunojë të dhënat personale të ofruara nga përdoruesit ose të mbledhura nga përdoruesi, gjatë lundrimit dhe përdorimit të të gjitha faqeve të saj komerciale, përveç nëse janë dhënë kushte më specifike për një faqe interneti të veçantë.
Ju lutemi, lexoni me kujdes këto tekste për të kuptuar qasjen dhe praktikën tonë të të dhënave personale.

Duke siguruar informacionin tuaj personal, ju pranoni njëkohësisht që ju i pranoni këto politika dhe praktika dhe që ju pëlqeni për mbledhjen dhe përpunimin e tyre.

Rrjedhimisht, çdo përdorues që përdor këtë faqe konsiderohet të jetë në përputhje me kushtet dhe termat e mëposhtëm. Nëse një përdorues nuk pajtohet me termat e mëposhtëm, ata nuk duhet ta përdorin atë.

2.- Informacioni që mbledhim nga secili përdorues kur përdorin / shfletojnë këtë faqe interneti (dhe në përgjithësi faqet e internetit komerciale të kompanisë) mund të ndahen në tri kategori: (a) informacionin e dhënë nga vetë përdoruesi, (b) informacionin e mbledhur nga metodat e automatizuara dhe (c) informacionin e mbledhur nga burime të tjera. Mënyrat në të cilat mblidhen informacione të ndryshme mund të kombinohen. Më konkretisht, kompania mbledh përmes faqes së internetit disa ose të gjitha të dhënat personale të përdoruesve: emri, mbiemri, emri i përdoruesit, fjalëkalimi, adresa e postës elektronike, telefoni, mosha, gjinia, siç janë regjistruar në faqen e internetit vetë për përdorimin e shërbimeve të saj specifike.

3.- Të dhënat e mëposhtme të përdoruesve mund të mblidhen dhe të redaktohen në mënyrë indikative: (a) Informacion rreth llogarisë së tyre, siç është emri i përdoruesit ose fjalëkalimi (ose ndonjë informacion tjetër identifikues) që përdoret për të hyrë në vend; ose për përdorimin e shërbimeve të tij; (b) informacionin e profilit, duke përfshirë shërbimet dhe produktet e preferuara ose orët e vizituara; frekuenca e përdorimit të faqes së internetit, seksionet e vizituara ose produktet e preferuara nga përdoruesi; (c) informacione të tjera personale që përdoruesi lirisht zgjedh të ofrojë kur bashkëveprojnë dhe / ose komunikojnë me ne.

4.- Mund të përdorim teknologjitë e automatizuara për të mbledhur informacione nga pajisja juaj mobile kur përdorni faqen e internetit, siç është adresa e IP-së (adresa IP), sistemi operativ i pajisjeve portative, lloji i pajisjes portative dhe cilësimet e tij (IDFAs & IFAs ), faqja e ridrejtimit (faqja që e udhëhoqi përdoruesin tonë), mesazhe për ne ose lidhje me ne në rrjetet e rrjeteve sociale, informacion rreth vendndodhjes së pajisjes mobile të përdoruesit duke përdorur vendndodhjen dhe teknologjitë si GPS (Global Positioning System), Wi -Fi, Bluetooth ose afërsia e kullës qelizore). Shumica e pajisjeve dhe shfletuesve celularë i lejojnë përdoruesit të revokojë licencën që ai na ka dhënë për të mbledhur këtë informacion duke përdorur cilësimet e tyre, por disa shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet pa informacionin rreth vendndodhjes suaj. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacionin e përdoruesit nga kompani apo organizata të tjera, të tilla si informacionet që janë të qasshme për publikun dhe tashmë janë autorizuar të japin të dhëna të tilla (p.sh. për shkak të bashkëveprimit të mediave sociale), si dhe të dhënave teknike ose të dhënave të ndjekura nga ofruesit e të dhënave analitike dhe ofruesit e kërkimit (Google Analytics, Google, etj.).

5.- Ne përpunojmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale, të cilat hyjnë në zotërim tonë në përputhje me sa më sipër dhe më e rëndësishmja nga ju vetë, në gjykimin dhe zgjedhjen tuaj të lirë dhe me kusht që të na jepni lejen dhe pëlqimin tuaj të shprehur, vetëm për specifike përdorimit dhe funksioneve të faqes sonë, vetëm për qëllimin e dërgimit të buletineve me të gjitha produktet, shërbimet, lajmet, ofertat dhe në përgjithësi aktivitetet promovuese të FREZYDERM dhe vetëm në kontekstin e komunikimit tonë komercial me ju, duke ruajtur karakterin e tyre personal në përputhje me dispozitat e Ligjit 2472/1997 mbi Mbrojtjen e Përpunimit Individual të të Dhënave Personale dhe Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Në veçanti, ne do të përdorim informacionin që mbledhim për të: (a) të lundohemi dhe të përdorim aftësitë e faqes, (b) të personalizojmë përvojën tuaj, (c) të zbatojmë urdhrat që dorëzoni nëpërmjet faqes sonë të internetit për të komunikuar (d) (kuptimi më i mirë i konsumatorit, prezantimi i produktit, zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja), produktet, shërbimet dhe promovimet tona; (e) të dërgojë mesazhe promocionale për lajme, oferta për produktet dhe shërbimet tona me email (buletine).

6.- Të dhënat e çdo përdoruesi trajtohen me respekt, nuk janë të transferueshme, nuk janë të licencuara dhe në përgjithësi nuk u zbulohen palëve të treta (natyrore ose ligjore) për çfarëdo arsye (duke përjashtuar dispozitat përkatëse në gjykatën kompetente, policinë dhe administratat e tjera administrative autoritetet, me kërkesën e tyre të ligjshme dhe në përputhje me çdo ligj të zbatueshëm), ose nëse jemi të detyruar me vendim gjyqësor ose me akt të detyrueshëm ligjor të një organi tjetër kompetent. Ne nuk shfrytëzojmë komercialisht të dhënat personale të përdoruesit duke marrë me qira ose shkëmbyer me palë të treta. Të dhënat mbahen vetëm për aq kohë sa nevojitet informacioni dhe komunikimi dhe qëllimet e përshkruara këtu si dhe përputhshmërinë tonë me dispozitat e aplikueshme.

7.- Në varësi të komunikimit dhe nevojave të përdoruesit, mund të ndajmë të dhënat personale me kategori të caktuara të palëve të treta, domethënë: (a) furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve si ofruesit e shërbimeve të teknologjisë, përpunuesit e pagesave dhe ofruesit e parandalimit të mashtrimit, (b) auditorët dhe këshilltarët profesionalë si bankat, avokatët dhe kontabilistët, (c) qeveria, rregullatorët dhe ligjvënësit. Në çdo rast, nëse palët e treta janë në gjendje, me lejen e kompanisë, që të kenë akses, madje edhe herë pas here ose aksidentalisht (në veçanti shërbimet e sistemeve të informacionit, zhvilluesit e aplikacioneve të reja etj.), Kompania merr të gjitha masat e nevojshme mbikëqyrjen e punës dhe përgatitjen e kushteve kontraktuale të një pale të tretë për mbrojtjen absolute të këtyre të dhënave dhe konfidencialitetin e tyre. Cilado qoftë procesi i tyre, ai është i kufizuar në veprimet strikte të domosdoshme ligjore ose teknike (ruajtja e përkohshme, mbështetja). Mund të zbulojmë informacione që nuk identifikojnë drejtpërdrejt përdoruesit (p.sh. statistikat e grumbulluara anonime për përdorimin e faqes).

8.- Përdoruesi mund të zgjedhë të mos marrë komunikim dhe të tërheqë pëlqimin e tij në çdo kohë, duke ndjekur udhëzimet e dhëna në gazetat tona (opt-out). Fakti që përdoruesi zgjedh të mos marrë një formë komunikimi nga ne nuk do të thotë se ata kanë zgjedhur të mos marrin forma të tjera të komunikimit nga kompania. Çdo përdorues ka të drejtë në çdo moment për t'u njohur me të dhënat përkatëse në lidhje me ta, për të kërkuar fshirjen, modifikimin dhe / ose azhurnimin e tyre dhe në përgjithësi për të ushtruar të gjitha të drejtat e parashikuara nga ligji kombëtar dhe komunitar, ose nga "anulon" nga fundi i çdo email-i të kohëve të fundit të dërguar nga kompania, ose me telefon në qendrën telefonike të kompanisë (+302105246900) ose me e-mail në info@frezyderm.gr.

Është theksuar se sipas ligjit (rregullat e politikës publike), mund të kemi nevojë të mbajmë disa informacione për përdoruesit. Në veçanti, sipas legjislacionit aktual, secili përdorues ka të drejtën e qasjes, dmth. Sipas kërkesës së tij, të informohet nëse të dhënat e tij / saj personale janë duke u përpunuar dhe për të marrë informacion në lidhje me këtë përpunim (dhe të marrë një kopje të të dhënat e tij / saj). Përveç kësaj, ata kanë të drejtë të kërkojnë korrigjimin e të dhënave të pasakta personale që janë jo të plota ose të pasakta. Gjithashtu, me kusht që të plotësohen kushtet e ligjit, përdoruesi ka të drejtën e fshirjes, të drejtën për të ndaluar ose kufizuar përpunimin, të drejtën për transportueshmërinë e të dhënave të tyre (të kërkojë një kopje të të dhënave personale në një format të përbashkët të skedarit, për shembull .csv) dhe të drejtën e kundërshtimit të përpunimit të tyre të të dhënave (p.sh. nëse përdoruesi kundërshton përpunimin e të dhënave të tij ose të saj për qëllime reklamimi), si dhe në lidhje me vendimmarrjen e automatizuar dhe konfigurimin e profilit (transparenca në profilet e përdoruesit). Të drejtat e mësipërme u nënshtrohen rregullave specifike në lidhje me kohën dhe mënyrën e ushtrimit të tyre.

Përdoruesi nuk duhet të paguajë për të fituar akses në të dhënat e tyre personale ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e tyre, por ne rezervojmë të drejtën për të ngarkuar një çmim dhe kosto të arsyeshme nëse kërkesa e tyre është e pabazë, e përsëritur ose e tepruar, ose ndryshe, e drejta për të refuzuar kërkesën në këto rrethana.

Është theksuar se përdoruesi mundet në çdo kohë të heqë pëlqimin e tij pa ndikuar në legjitimitetin e përpunimit të bazuar në pëlqimin para se të revokohet.
Mund të kemi nevojë të kërkojmë informacione specifike për të konfirmuar identitetin e përdoruesit dhe për të siguruar të drejtën e tij / saj për të hyrë në të dhënat e tij / saj personale ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e tij / saj.

Kjo është një masë sigurie për të siguruar që të dhënat personale të përdoruesit nuk do të zbulohen tek dikush që nuk ka të drejtë t'i pranojë ato.
Ne gjithashtu mund t'i kontaktojmë ata për të kërkuar informacione shtesë në lidhje me kërkesën e tyre me qëllim që të shpejtohet procesi, por përpiqemi t'u përgjigjemi të gjitha kërkesave të ligjshme brenda një kohe të arsyeshme dhe sigurisht brenda afatit ligjor.
Në çdo rast, përdoruesi ka të drejtë të paraqesë një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës kompetent nëse konsideron se përpunimi i të dhënave të tyre personale është në kundërshtim me legjislacionin aktual.

9.- Faqja mund të ofrojë lidhje me faqet që menaxhohen nga ne ose nga palë të treta. Nëse vizitoni njërën nga këto faqe të lidhura, duhet të lexoni politikën e privatësisë së faqes përkatëse, termat dhe kushtet e përdorimit dhe politikat e tjera. Ne nuk jemi përgjegjës për politikat dhe praktikat e palëve të treta. Këto organizata merren me informacionin që ju ofroni në përputhje me politikën e tyre të privatësisë, me termat dhe kushtet e përdorimit dhe me politikat e tjera. Gjithashtu mund të jetë e mundur për ofruesit e aplikacioneve, veglave, widgetve dhe plug-inseve të tjera që kemi në faqen, siç janë butonat "Like" të Facebook-it, të përdorim gjithashtu metoda të automatizuara për mbledhjen e informacionit dhe mënyrën e përdorimit të këtyre veçorive. Këto organizata mund të përdorin informacionin tuaj sipas politikave të tyre.

10.- Përveç kësaj, vizitimi dhe shfletimi i faqes është i lirë pa pasur nevojë të ofrojë ndonjë informacion individual ose të dhëna personale. Vërehet se faqet e internetit komerciale të kompanisë nuk u drejtohen të miturve dhe nuk mbledhim me vetëdije informacion për të miturit.

B.- Web Tracking - Cookies
11.- Cookies janë dosje të vogla të tekstit që mund të ruhen në hard disk të vizitorëve në faqet e internetit të ndryshme për të lehtësuar komunikimin dhe vizitën e historisë, që është një mjet themelor për qëllime reklamimi dhe komunikimi. Në asnjë rrethanë, a shkaktojnë ndonjë dëmtim në kompjuterët e përdoruesve apo dosjet e tyre. Kjo faqe mund të përdorë cookie për të identifikuar përdoruesit, për të ruajtur preferenca të caktuara, për të njohur qasjen e përsëritur në faqen tonë, për ta përmirësuar atë ose për qëllime statistikore. Kompania mund të përdorë cookie për qëllime reklamimi dhe synimesh përmes bizneseve të palëve të treta (platforma elektronike, media sociale ose kompani reklamuese) të cilave do të transferohen vetëm për këtë qëllim dhe për një periudhë të kufizuar kohore. Përdoruesi rezervon të drejtën për të konfiguruar serverin e tij / saj në çdo kohë në mënyrë të tillë që ai / ajo të informohet për përdorimin e cookies në shërbime të caktuara. Në këtë mënyrë ata mund të vendosin cilat uebfaqe do të lejojnë të përdorin cookies. Edhe nëse përdoruesi hedh poshtë cookie-t, ata mund të përdorin faqen tonë të internetit, por do të zvogëlojnë ndjeshëm funksionalitetin e saj (siç është qasja e lehtë në faqe në faqe) dhe mund të kufizohet në përdorimin e disa veçorive ose të përjashtuara nga aplikacionet dhe tiparet që kërkojnë përdorimi i cookies.
Përveç kësaj, kur përdoruesi përdor faqen e internetit, pajisja ose shfletuesi i tyre mund të marrë cookie nga palët e treta (p.sh. nga lidhjet e rrjeteve shoqërore) në të cilat kompania nuk ka qasje dhe kontroll.

C. -BULETINET
12.- Kjo faqe i siguron përdoruesit mundësinë për t'u abonuar në listat tona të postimeve për të marrë Buletinet e kompanisë sonë, pas dhënies së detajeve të kërkuara në formën përkatëse, përmbajtja e së cilës është e mbrojtur sipas politikës së privatësisë, siç u diskutua më lart . Përdoruesi rezervon të drejtën në çdo kohë për t'i fshirë ato nga listat e tyre përkatëse.

D. PERDITESIM I WEBSITE DHE TERMAVE TE PERDORIMIT

13.- Kjo Polike Privatesie hyn në fuqi nga data e treguar në fillim të politikës. Kompania mund të ndryshojë në çdo kohë përmbajtjen dhe informacionin që gjendet në faqen e internetit, por gjithashtu edhe në këto kushte, kryesisht për shkak të përafrimit të tyre me dispozitat e reja por edhe përmirësimin e tyre. Çdo ndryshim përkatës do të përfshihet në këtë njoftim ligjor dhe supozohet se përdoruesi ka njohuri dhe e pranon atë pa rezerva. Pra, ne duam të tërheqim vëmendjen tek përdoruesi për të marrë versionin më të fundit të këtyre termave sa herë që ai / ajo përdor faqen tonë të internetit.
Rrjedhimisht, është e këshillueshme që të kontrolloni këtë faqe rregullisht për të marrë përditësimin e fundit të politikës. Për qëllime të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, FREZYDERM SA është emëruar si operator.

-E- Ligji dhe Juridiksioni perkates

14. Gjykatat e Athinës janë caktuar në përputhje me ligjin grek për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve.

Kontant i kopmanise

 

FREZYDERM S.A.

Menandrou 75

Athens, 10437

Tel: +30 2105246900

Email: info@frezyderm.gr