Mirë se erdhëtc

Zgjidhni faqen e internetit që doni të vizitoni

Διαγωνισμός Φαρμακείο Ταγάρα - Κερδίζω το αγαπημένο μου προϊόν FREZYDERM για ένα χρόνο!

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

«Κερδίζω το αγαπημένο μου προϊόν FREZYDERM για έναν χρόνο!»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75 ΤΚ 10437, ΑΦΜ: 094459889, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής»), στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της και της εμπορικής πολιτικής της, προκηρύσσει σε διάφορες τακτικές ή έκτακτες περιόδους ανοικτό διαγωνισμό σε συγκεκριμένο/α φαρμακείο/α της ημεδαπής με την ονομασία «ΚΕΡΔΙΖΩ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Διαγωνισμός»), γενικού ή θεματικού χαρακτήρα (ήτοι για όλους τους κωδικούς της είτε για εποχιακούς) και με δώρα διάφορα προϊόντα της. Εν προκειμένω, για τον μήνα Ιούνιο προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο της περιοχής Κατερίνης με την ονομασία «Κερδίζω το αγαπημένο μου προϊόν FREZYDERM για ένα χρόνο!» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα με Δελτία Συμμετοχής, κατόπιν αγοράς οποιονδήποτε προϊόντων FREZYDERM, εξαιρουμένων ρητώς των προϊόντων βρεφικής διατροφής, στο φαρμακείο της πόλης της Κατερίνης, με την επωνυμία ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤ. - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. Ο.Ε. / Σ-ΦΑΡΜ., ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 2351025639 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «το Φαρμακείο»). Ο Διοργανωτής εγγυάται πως θα ολοκληρώσει τον Διαγωνισμό κατά τρόπο άρτιο και αδιάβλητο. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό (οι οποίοι θα κοινοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό), της διαδικασίας της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών και η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής: Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα προϊόν FREZYDERM, οποιασδήποτε κατηγορίας, σειράς και αξίας, εκτός των προϊόντων βρεφικής διατροφής, από το ως άνω φαρμακείο και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός τουλάχιστον δελτίου συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πέμπτο όρο. Επιτρέπεται η συμμετοχή διαγωνιζόμενου με περισσότερα του ενός Δελτία, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον αυτός έχει προβεί, σε διαφορετικούς χρόνους, σε περισσότερες αγορές προϊόντων FREZYDERM (μία συμμετοχή ανά φορολογική απόδειξη). Ανήλικα πρόσωπα άνω των δέκα πέντε ετών μπορούν να συμμετέχουν μόνο εφόσον το Δελτίο Συμμετοχής συνυπογραφεί με πλήρη στοιχεία του και ο έχων την επιμέλεια τους (γονέας, επίτροπος).
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή και του Φαρμακείου, σε θυγατρικές εταιρίες και σε εξαρτημένες απ' αυτούς επιχειρήσεις, συνδεόμενοι με κάθε είδους φύσεως εξαρτημένης εργασίας και (β) οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται στον Διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτήν το Δώρο δικαιούνται οι επιλαχόντες νικητές.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/06/2017, ώρα 00:00:01 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30/06/2017, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν γίνονται δεκτά Δελτία Συμμετοχής και το κυτίο συλλογής θα σφραγιστεί και θα αποσυρθεί από το χώρο πωλήσεως των Φαρμακείων.
 5. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό - κλήρωση: Οι συμμετέχοντες μετά την αγορά ενός τουλάχιστον προϊόντος θα πρέπει να συμπληρώσουν με πληρότητα τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, κινητό τηλέφωνο, e-mail και προϊόν - Δώρο) στο ειδικό έντυπο / Δελτίο Συμμετοχής, το οποίο θα τους παραδώσει το Φαρμακείο κατά την αγορά προϊόντος FREZYDERM. Προς τούτο, οι εργαζόμενοι του Φαρμακείου θα παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και βοήθεια προς τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου, οι συμμετέχοντες θα το παραδώσουν προς σφράγιση στο ταμείο του Φαρμακείου και αφού σφραγιστεί, θα το ρίψουν στο Κυτίο Συλλογής. Το Δελτίο Συμμετοχής για να θεωρείται έγκυρο και αποδεκτό για τη συμμετοχή του στην κλήρωση, πρέπει να φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία. Με τη λήξη του Διαγωνισμού το κυτίο συλλογής θα σφραγιστεί καταλλήλως, θα αποσυρθεί από το χώρο πωλήσεως και θα φυλαχθεί. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 11/07/2017 και περί ώρας 18:30 μ.μ. στο Φαρμακείο επί της οδού 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, Κατερίνη, από τον φαρμακοποιό παρουσία εκπροσώπου του Διοργανωτή. Ειδικότερα, το κυτίο θα αποσφραγιστεί, το περιεχόμενο του θα καταμετρηθεί προσεκτικά και θα ριχθεί ξανά στην κάλπη και από αυτήν θα εξαχθούν δια χειρός (κλήρωση) με σειρά προτεραιότητας τέσσερα (4) ονόματα, τα δύο πρώτα ονόματα είναι οι ΝΙΚΗΤΕΣ του Διαγωνισμού και τα δυο επόμενα δύο ονόματα είναι οι ΕΠΙΛΑΧΩΝΤΕΣ, κατά τη συγκεκριμένη σειρά αναπλήρωσης, τα οποία ονόματα και θα εκφωνηθούν δυνατά και θα συνταχθεί σχετικό Πρακτικό Κληρώσεως, στο οποίο θα καταγραφούν ο αριθμός των συμμετοχών στον Κατάλογο, ο αριθμός των Δελτίων που βρέθηκαν στην κάλπη και τα ονόματα των κληρωθέντων (νικητές και επιλαχόντες), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία ή γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία πχ κλήρωση άκυρου δελτίου κλπ. Εάν κατά τη διαδικασία εξαχθεί άκυρο Δελτίο Συμμετοχής (ήτοι δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία), αυτό αποβάλλεται από τη διαδικασία, φυλάσσεται σε ιδιαίτερο φάκελο και κληρώνεται έτερο Δελτίο. Κατά τη διαδικασία μπορεί να παρίσταται ελεύθερα κάθε ενδιαφερόμενος καθώς και εκπρόσωποι του Διοργανωτή και θα λάβει χώρα βιντεοσκόπηση και φωτογράφησή της. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον άνω τόπο ή κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης του στην ιστοσελίδα "www.frezyderm.com" και στο φαρμακείο. Τα κληρωθέντα δελτία καθώς και τα δελτία των συμμετεχόντων θα παραδοθούν στον Διοργανωτή προκειμένου να φυλαχθούν για εύλογο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον διπλάσιο από την προθεσμία αναζήτησης των νικητών ή των επιλαχόντων.
 6. Ενημέρωση νικητή: Το Φαρμακείο θα ενημερώσει μέσω τηλεφώνου τους νικητές του Διαγωνισμού, στον αριθμό κλήσης όπου αναγράφεται στο Δελτίο Συμμετοχής τους εντός δύο εβδομάδων από τη διενέργεια της κλήρωσης και θα ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου τους. Οι ΝΙΚΗΤΕΣ θα ειδοποιηθούν και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) από τον ίδιο τον Διοργανωτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο Δελτίο. Επίσης, το ονόματά τους θα αναρτηθούν το συντομότερο στην ως άνω ιστοσελίδα του Διοργανωτή, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να δύναται να λάβει γνώση εάν αυτός είναι ο νικητής και να επικοινωνήσει με την FREZYDERM καθώς και στην ιστοσελίδα και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Φαρμακείου καθώς και στα καταστήματα τους, με σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των δύο εβδομάδων για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο των νικητών (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της εσφαλμένης αναγραφής τηλεφώνου στο δελτίο) δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με τους νικητές, αυτομάτως θα χάνουν το δικαίωμά τους στο Δώρο και θα ενημερωθούν οι επιλαχόντες. Σε περίπτωση που και οι επιλαχόντες δεν ευρεθούν λόγω λανθασμένης αναγραφής των στοιχείων τους εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, τότε χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου και το Δώρο ανακαλείται. Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων, εφόσον αυτοί κληθούν να παραλάβουν το Δώρο, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή www.frezyderm.com. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στο δελτίο συμμετοχής είναι αναληθή, ψευδή ή μη ακριβή.
 7. Δώρο Διαγωνισμού: Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι έξι (6) τεμάχια από ένα προϊόν του Διοργανωτή σε κάθε νικητή, οποιοδήποτε προϊόν (κωδικός), τιμής πώλησης και συσκευασίας της απολύτου επιλογής των νικητών. Εξαιρούνται ρητώς τα κάθε είδους προωθητικά πακέτα καθώς και τα προϊόντα βρεφικής διατροφής. Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές ή οι τυχόν επιλαχόντες δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Δώρο θα παραδοθεί από το Φαρμακείο άμεσα (μετά την επικοινωνία μαζί τους) για λογαριασμό του Διοργανωτή. Μοναδική υποχρέωση του Διοργανωτή είναι η εξασφάλιση του Δώρου στους νικητές.
 8. Ενημερωτικό υλικό / προβολή: Μετά το πέρας του διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να αποστέλλει διαφημιστικό / ενημερωτικό υλικό (newsletters), στους συμμετέχοντες που έχουν σημειώσει τη σχετική προαιρετική επιλογή στο Δελτίο Συμμετοχής. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προβάλει με κάθε ηλεκτρονικό, διαδικτυακό και έντυπο μέσο (σε περιοδικά και εφημερίδες, σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε εμπορικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ) τον Διαγωνισμό για σκοπούς διαφήμισης, να μεταδίδει ειδησεογραφικό υλικό, στιγμιότυπα, φιλμ, βίντεο ή φωτογραφίες από τη διαδικασία της κλήρωσης και να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων που τυχόν κλήθηκαν να παραλάβουν δώρο με σχετική ανάρτηση στο ως άνω φαρμακείο, καθώς και φωτογραφίες και δηλώσεις αυτών, ιδίως κατά την παραλαβή του Δώρου. Δικαίωμα ανάρτησης αντίστοιχου υλικού και προβολής του διαγωνισμού και των νικητών (φωτογραφία και δηλώσεις τους) ή των επιλαχόντων έχει και το φαρμακείο, είτε στην ηλεκτρονική σελίδα που διατηρεί (εμπορική ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είτε σε εμφανές σημείο στο κατάστημα του. Προς τούτο οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη σχετική συγκατάθεση και συναίνεση τους καθώς και την εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 9. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή www.frezyderm.com καθ' όλη τη διάρκεια του και μέχρι την πάροδο των προθεσμιών ανεύρεσης των νικητών ή των επιλαχόντων. Επίσης, αντίτυπο των όρων θα βρίσκεται σε πρώτη ζήτηση στο φαρμακείο όπου θα βρίσκεται το Κυτίο Συλλογής και οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει γνώση τους επιτόπου.
 10. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει επιλέξει στο Δελτίο Συμμετοχής την αποστολή newsletters, ο Διοργανωτής θα συμπεριλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει στους αποδέκτες των κάθε είδους προωθητικών ενεργειών του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή (Τηλέφωνο:210 5246900).
 11. Ανάκληση προκήρυξης – τροποποίηση όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση του Δώρου, αλλαγή της διαδικασίας κλήρωσης), με δημοσίευση στον τύπο, στον δικτυακό τόπο της FREZYDERM ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
 12. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας τους και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.
 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017